Aktuálne udalosti a informácie

Členské SSA

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 

dovoľujem si Vám pripomenúť blížiaci sa termín zaplatenia ročného členského príspevku do Spoločnosti slovenských archivárov.

Ročný členský príspevok za rok 2017 je 7,00 € (sedem eur), členovia - dôchodcovia majú zľavu 50 % riadneho členského, t. j. 3,50 € (tri eurá päťdesiat centov).

 

O úhradu Vás prosíme výlučne bezhotovostným platobným stykom na číslo účtu: IBAN SK5909000000000011482674

Slovenská sporiteľňa a. s., Suché Mýto 6, 811 03 Bratislava

 

v termíne do 30. 4. 2017.

 

Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko.

 

 

 

 

V prípade platby za viacerých členov SSA z jedného archívu a jedného účtu prosíme o vyznačenie sídla archívu a vpísanie priezvisk do kolónky Správa pre prijímateľa.

 

V prípade platby za viacerých členov spoločnosti z jedného účtu je možné ich zoznam zaslať na e-mailovú adresu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript., prípadne poštou na kontaktnú adresu hospodárky SSA: 

Mgr. Marta Švolíková Štátny archív v Nitre, pobočka Levice, Vojenská 1, 934 01 Levice.

 

Ďalšou možnosťou úhrady členských príspevkov je aj platba v hotovosti priamo u hospodárky SSA. Tu je potrebné telefonicky vopred dohodnúť termín odovzdania členských príspevkov.

 

Súčasne vyzývame tých kolegov, ktorí majú nedoplatky za uplynulé roky, aby si vyrovnali aj tieto podlžnosti. 

Výšku nedoplatkov je možné zistiť u hospodárky SSA. Nedoplatky pred rokom 2008 sa uhrádzajú vo výške 5,- €.

 

Po 30. apríli 2017 uverejníme zoznam neplatiacich členov na stránke SSA – www.archivári.sk.

 

Dovoľujem si požiadať členov SSA o nahlásenie každej zmeny kontaktných údajov: zmena e-mailovej adresy, zmena bydliska alebo zamestnania, zmena telefónneho čísla.

 

Dôležité upozornenie:

Členovia SSA, ktorí nemajú uhradené členské poplatky za päť rokov (t. j. posledná platba bola realizovaná v roku 2010, prípadne ešte predtým), budú postihnutí v zmysle Stanov SSA, čl. 3, bod 3 c – zrušenie členstva pre neplnenie si základných členských povinností.


NOVÍ ČLENOVIA
Milé členky a členovia SSA, 
ak viete o kolegyniach a kolegoch, ktorí by sa chceli stať členmi Spoločnosti slovenských archivárov, prosím, doručte im "Prihlášku za člena Spoločnosti slovenských archivárov", 
ktorú zasielam v prílohe. Sila našej komunity je v ľuďoch!