XVII. archívne dni v Slovenskej republike (Bratislava, 2013)

Archívne dni v Slovenskej republike sú trojdňovým podujatím – vedeckou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorá je každoročne organizovaná na istú tému. Jej cieľom je nielen upozorniť na možnosti bádania v danej oblasti, ale prináša aj metodiku týkajúcu sa odborného spracovania archívnych fondov z danej oblasti, ich ochrany. Toto podujatie organizuje vždy jeden z archívov v Slovenskej republike v spolupráci so Spoločnosťou slovenských archivárov (ďalej SSA). Témou v poradí už XVII. archívnych dní v Slovenskej republike sa stala Veda, kultúra a šport v archívnych dokumentoch. Hlavnými organizátormi tohtoročného podujatia boli Spoločnosť slovenských archivárov a Univerzita Komenského v Bratislave, po prvý raz ho organizačne zabezpečoval verejný špecializovaný archív – Archív Univerzity Komenského, ktorý si v júli 2013 pripomenie 50. výročie svojho vzniku. Ďalšími partnermi boli aj Sekcia archívnictva a pomocných vied historických SHS – Historický ústav SAV v Bratislave a Bratislavský samosprávny kraj.

 

Zo zahraničných účastníkov prijali pozvanie generálny sekretár Medzinárodnej rady archívov v Paríži (International Council on Archives, ICA) David A. Leitch, predsedníčka Spoločnosti českých archivárov doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., riaditeľ Ústavu dejín Univerzity Karlovej a archívu Univerzity Karlovej v Prahe doc. PhDr. Petr Svobodný, PhD., vedúci Archívu Univerzity Karlovej v Prahe PhDr. Marek Ďurčanský, PhD., riaditeľ Štátneho okresného archívu v Zlíne Mgr. David Valůšek, Mgr. Jaroslava Plosová z Archívu Masarykovej univerzity v Brne. Za Spoločnosť archivárov Poľskej republiky pricestovala Mgr. Anna Gruszczyńska z Varšavy. Spoločnosť archivárov v Rakúskej republike reprezentoval dvorský radca, emeritný profesor Dr. Josef Riegler, MAS, riaditeľ Štajerského krajinského archívu v Grazi. Spoločnosť slovinských archivárov zastupovala Anna Paulič. Spoločnosť maďarských archivárov reprezentoval jej predseda Árpád Tyekvicska, Krisztina Batalka a Sandra Szatmári, riaditeľ Univerzitnej knižnice a archívu Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti Dr.Ph. László Szögi, riaditeľ Archívu Semmelweisovej lekárskej univerzity v Budapešti Dr. László Molnár, riaditeľ Archívu Univerzity v Pécsi István Lengvári, riaditeľ Archívu Korvínovej univerzity v Budapešti Vilmos Zsidi, riaditeľ Knižnice Ferenca Entza a archívu Korvínovej univerzity v Budapešti Zsolt Osváth.

Program XVII. archívnych dní v Slovenskej republike sa začal ich oficiálnym otvorením. Hostí na domácej pôde privítal rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., po ňom nasledovali príhovory predsedu Spoločnosti slovenských archivárov PhDr. Radoslava Ragača, PhD., generálneho sekretára ICA v Paríži Davida A. Leitcha, riaditeľky odboru archívov a registratúr MV SR Mgr. Márie Mrižovej, PhD., podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Németh, zástupcov spoločností archivárov z Českej, Poľskej, Rakúskej, Slovinskej republiky a Maďarska, ako aj zástupcu Spoločnosti archívov maďarských vysokoškolských inštitúcií.

Zahraničných účastníkov konferencie prijala prorektorka pre legislatívu Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. a bol pre nich pripravený aj špeciálny program spojený s návštevou národných kultúrnych pamiatok v Bratislave – hradu Devín a Bratislavského hradu, ako aj osobitné sprievodné slovo počas prehliadky Starého mesta a návštevy reprezentačných priestorov Univerzity Komenského v Bratislave.

Úvodný príspevok predniesol generálny sekretár ICA David A. Leitch. Rokovanie bolo rozdelené do troch tematických častí: športová tematika vyplnila dva bloky, v ktorých odznelo sedem referátov, kultúrnu oblasť prezentovalo desať príspevkov a vedy sa týkalo sedem prednášok. Takmer všetky referáty boli doplnené prezentáciami. Za zahraničných hostí odznelo sedem odborných referátov.

Počet domácich registrovaných účastníkov bol 133, počet zahraničných registrovaných účastníkov bol 18. Odborného rokovania sa okrem toho zúčastnilo aj približne 20 neregistrovaných bratislavských archivárov.

Z konferencie vyjde recenzovaný zborník odborných príspevkov, ktoré na tomto vedeckom podujatí odzneli a boli zamerané na dokumentáciu súčasného stavu archívneho a kultúrneho dedičstva v oblasti vedy, kultúry a športu, jeho ochrany, odborného archívneho spracovania a využívania. Vydanie recenzovaného zborníka sleduje zmapovanie možnosti a stavu bádania v oblasti dejín vedy, kultúry a športu na základe zachovaných archívnych dokumentov vo verejných špecializovaných a v štátnych archívoch SR, porovnanie tejto problematiky so zahraničím, podporu záujmu osobností činných vo vede, kultúre a športe odovzdávať svoje osobné fondy do archívov, podnietenie záujmu archivárov v regiónoch o získavanie archívnych dokumentov z činnosti regionálnych kultúrnych spolkov a športových združení, aby sa dejiny regiónov neochudobňovali o túto časť svojej histórie, propagovanie nášho archívneho a kultúrneho dedičstva v zahraničí, nakoľko časť nákladu recenzovaného zborníka bude zaslaná do krajín zahraničných účastníkov konferencie.

 

Mária Grófová